Make your own free website on Tripod.com

pervious.JPG (6657 bytes)

top.JPG (5825 bytes)

next.JPG (6069 bytes)

Sammer Time
之前說過了,畫功被打回原形…而且還有退步的趨勢……(-_-;
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
「夏天來了!」
(來了很久啦…)
「來吧∼來吧!來享受陽光與海灘吧!!」
(“海灘”?後面那個是湖哦!)

sammertime.jpg (83393 bytes)